Investor Focused

Cộng đồng thảo luận về crypto tại Việt Nam với nhiều kiến thức về crypto được chia sẻ mỗi ngày, liên tục, phù hợp cho những nhà đầu tư mới.

Cộng đồng

Thảo luận mỗi ngày về các kiến thức Crypto với hàng trăm thành viên

Youtube

Hướng dẫn và chia sẻ thông tin mới mỗi tuần

Research (Coming soon)

Team nghiên cứu các dự án tiềm năng để chia sẻ cho cộng đồng

Portfolio

FTT

FTT is the utility token on the FTX cryptocurrency exchange

Cyclos

The first AMM bringing concentrated liquidity to Solana

Coming soon

Coming soon

AAA

Coming soon

Coming soon